ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” w Katowicach (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r, poz. 1579 ze zm.))

I. ZAMAWIAJĄCY

Miejski Dom Kultury Bogucice – Zawodzie w Katowicach, 40-213 Katowice, ul. Markiefki 44

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie prac remontowych w obiektach Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” przy ul. Marcinkowskiego 13A i Markiefki 44A w Katowicach.

 

Treść zapytania ofertowego

Wzór umowy