Działając na podstawie paragrafu nr 30, ust. 3 Regulaminu udzielania przez Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” zamówień publicznych, do których nie stosuje się Ustawy PZP na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy

dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” zaprasza do składania ofert

na wykonanie rozbiórki przybudówki bibliotecznej znającej się w Dziale „Zawodzie” Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie”, przy ul. Marcinkowskiego 13A, 40 – 233 Katowice (nieruchomość oznaczona geodezyjnie na mapie 44, obręb Dz. Bogucice – Zawodzie jako działki 60/5, 60/6, 61/9 oraz 146/5) zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie rozbiórki (Załącznik nr 2).

Oferty należy składać (osobiście) lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie na Formularzu oferty (Załącznik nr 1) wraz z przedmiarem robót (Załącznik nr  3) w terminie do 17 grudnia 2021 r. do godz. 12:00 w siedzibie MDK „Bogucice – Zawodzie” przy ul. Markiefki 44a, 40 – 213 Katowice. Kopertę należy opisać: Oferta na wykonanie rozbiórki przybudówki bibliotecznej.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 100% cena.

<KLIK> Załączniki do pobrania:

  1. Formularz oferty
  2. Projekt rozbiórki
  3. Przedmiar robót
  4. Rzut parteru – inwentaryzacja
  5. Elewacja południowa
  6. Elewacja wschodnia