OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY „BOGUCICE-ZAWODZIE”.

Niniejszą informację otrzymują Państwo w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r.) 

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych
Administrator Danych Osobowych (ADO)Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” z siedzibą w Katowicach Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: Katowice (40-213) ul. Markiefki 44a
 • poprzez e-mail: sekretariat@mdkbogucice-zawodzie.pl
 • telefonicznie: 32 203-05-17, 32 203-55-24
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem możesz kontaktować się w następujący sposób:
 • listownie na adres: Katowice (40-213) ul. Markiefki 44a
 • poprzez e-mail: iodo@mdkbogucice-zawodzie.pl
Cele przetwarzania Państwa danych osobowychMiejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu realizacji działalności kulturalnej. Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” Będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji powyższego celu. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Podstawa prawnaMiejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Okres przechowywania Państwa danych osobowych Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane, lub w czasie określonym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres określony przepisami prawa.
Odbiorcy danych osobowych Państwa dane osobowe będą udostępniane jedynie:
 • osobie której dane dotyczą,
 • podmiotom na mocy przepisów prawa.
Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowychPrzysługują Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo do wycofania zgody,
 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo do usunięcia Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
Prawo wniesienia skargiPrzysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Profilowanie i zautomatyzowane wydawanie decyzjiPaństwa dane nie będą podstawą wydawania decyzji w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegały profilowaniu.