ZAPYTANIE OFERTOWE

 o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej

w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami)

I. ZAMAWIAJĄCY

Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie”  w Katowicach,  40-213 Katowice, ul. Markiefki 44a.

II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Zaproszenie do złożenia oferty na:

Wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji sali widowiskowej oraz wentylacji pomieszczeń piwnicznych w obiekcie Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” zgodnie z projektem realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego w Katowicach pn. „Wietrzymy nasz dom kultury – wykonanie klimatyzacji opartej na systemie wentylacji istniejącej już w sali widowiskowej oraz wykonanie instalacji wymuszonej wentylacji pomieszczeń piwnicznych Działu „Bogucice” MDK „Bogucice-Zawodzie” – ul. Markiefki 44a”.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera.

2. Termin realizacji zamówienia:

– w terminie do 40 dni od dnia zawarcia umowy (najdłuższy możliwy termin).

nadzór autorski – w terminie od dnia rozpoczęcia inwestycji (przekazania terenu budowy)
do dnia jej zakończenia (odbioru końcowego robót). Przewidywany okres realizacji inwestycji
– ok. miesiąca.

3. Istotne postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu Zamówienia zawiera wzór umowy – Załącznik nr 2.

 III. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY

 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącym załącznik nr 3. Oferta powinna także zawierać wykazu osób oddelegowanych do wykonania Zamówienia i wykaz doświadczenia Wykonawcy przygotowane na załączniku r 4załączniku nr 5. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług (referencje).
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 1. Zaleca się dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo informację
  o prowadzonej działalności gospodarczej lub CEIDG (jeżeli dotyczy). Ofertę należy opisać: Oferta dla zapytania ofertowego na:

Wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji sali widowiskowej oraz wentylacji pomieszczeń piwnicznych w obiekcie Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” zgodnie z projektem realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego w Katowicach pn. „Wietrzymy nasz dom kultury – wykonanie klimatyzacji opartej na systemie wentylacji istniejącej już w sali widowiskowej oraz wykonanie instalacji wymuszonej wentylacji pomieszczeń piwnicznych Działu „Bogucice” MDK „Bogucice-Zawodzie” – ul. Markiefki 44a”.

4. Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:

 • osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie”, ul. Markiefki 44 a, 40-213 Katowice lub
 • za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie”, ul. Markiefki 44 a, 40-213 Katowice

w terminie: nie później niż do dnia 05.07.2017

 IV. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

       1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

          a) cena ofertowa – 80 pkt

          b) termin wykonania całości dokumentacji – 20 pkt

2. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:

ad a) cena ofertowa – wg następującego wzoru:

               N

I P =   —–   x  A

               B

gdzie poszczególne litery oznaczają:

I P – ilość punktów,

N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

A – waga danego kryterium wyrażona w punktach  – 80 pkt

 ad b) termin realizacji (wykonania) całości dokumentacji.

Maksymalny termin realizacji całości dokumentacji: do 40 dni od dnia zawarcia umowy. Za każde skrócenie tego terminu o 2 dni robocze, Wykonawca otrzyma 5 pkt– maksymalnie 20 pkt za 8 dni roboczych skrócenia.

 1. Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA I POTENCJAŁU OSOBOWEGO WYKONAWCY.
 1. Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej 1 osobą zdolną do wykonywania Zamówienia tj. posiadającą doświadczenie przy opracowaniu co najmniej dwóch projektów (opracowań) związanych z instalacjami klimatyzacyjnymi (budowa instalacji lub modernizacja) (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego).
 2. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

– 2 usługi polegające na opracowaniu projektów instalacji klimatyzacyjnych lub ich modernizacji,

(zgodnie z Załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego) oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje).

 W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą ww. dokumentów lub dokumenty załączone nie będą potwierdzały spełnienia postawionego warunku, zostanie on wezwany do ich uzupełnienia pod rygorem wykluczenia z prowadzonego postępowania.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia powyższego Zamówienia bez podania przyczyn i bez zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty.

Załączniki:

Załącznik 1 – Dokumentacja techniczna

plik „PB-PW-WENT-MDK-rzut-piwnice” w wersji .jpg można pobrać tu

plik „E-02-A3” w wersji .jpg można pobrać tu

Załącznik 2 – Wzór umowy

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego

Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe wersja doc. do pobrania

Katowice_Tablica_BOK_wariantA_02_realizowany_20x40cm_vHiRes-001