Katowice, dnia 11.08.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej
w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami)

I. ZAMAWIAJĄCY
Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach, 40-213 Katowice, ul. Markiefki 44a.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Zaproszenie do złożenia oferty na:
Wykonanie robót w zakresie instalacji klimatyzacji sali widowiskowej oraz wentylacji pomieszczeń piwnicznych w obiekcie Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach, ul. Markiefki 44a zgodnie z umową na dotację celową UM Katowice nr 1669/2017 z dnia 23.06.2017 na realizację zadania pn. „Wietrzymy nasz dom kultury – wykonanie klimatyzacji opartej na systemie wentylacji istniejącej już w sali widowiskowej oraz wykonanie instalacji wymuszonej pomieszczeń piwnicznych Działu „Bogucice” MDK „Bogucice-Zawodzie” – ul. Markiefki 44a”, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa – Załącznik nr 1. (ZIP)

2. Termin realizacji zamówienia:
– w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Istotne postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy – Załącznik nr 2.

III. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącym Załącznik nr 3 i dołączyć kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do dokumentacji technicznej. Oferta powinna także zawierać wykazu osób dedykowanych do wykonania zadania i wykaz doświadczenia Wykonawcy przygotowane na Załącznikach nr 4 i nr 5. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych (referencje) oraz kopię Policy OC działalności gospodarczej. Dokumenty należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
3. Zaleca się dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo informację
o prowadzonej działalności gospodarczej lub CEIDG (jeżeli dotyczy). Ofertę należy opisać: Oferta dla zapytania ofertowego na:
Wykonanie robót w zakresie instalacji klimatyzacji sali widowiskowej oraz wentylacji pomieszczeń piwnicznych w obiekcie Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach, ul. Markiefki 44a zgodnie z umową na dotację celową UM Katowice nr 1669/2017 z dnia 23.06.2017 na realizację zadania pn. „Wietrzymy nasz dom kultury – wykonanie klimatyzacji opartej na systemie wentylacji istniejącej już w sali widowiskowej oraz wykonanie instalacji wymuszonej pomieszczeń piwnicznych Działu „Bogucice” MDK „Bogucice-Zawodzie” – ul. Markiefki 44a”, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.
4. Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w sekret aracie Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie”, ul. Markiefki 44 a, 40-213 Katowice w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – do 16:00
lub
– za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie”, ul. Markiefki 44 a, 40-213 Katowice – liczy się data wpływu do instytucji –
w terminie: nie później niż do dnia 22.08.2017 r.

IV. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
cena ofertowa – 100 pkt
2. Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:

cena ofertowa – wg następującego wzoru:
……….N
I P = —– x A
……….B
gdzie poszczególne litery oznaczają:
I P – ilość punktów,
N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
A – waga danego kryterium wyrażona w punktach – 100 pkt

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA, POTENCJAŁU OSOBOWEGO WYKONAWCY ORAZ JEGO ZDOLNOŚCI EKONOMICZNEJ.

1. Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej 3 osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. posiadającymi doświadczenie przy realizacji co najmniej dwóch robót związanych z instalacjami klimatyzacyjnymi oraz 1 osobę – kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia w branży sanitarnej (instalacje wentylacyjne) zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego.
2. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
– 2 roboty budowlane polegających na budowie lub modernizacji instalacji klimatyzacyjnych,
(zgodnie z załącznikiem nr 5), oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie (referencje).

3. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku do oferty należy załączyć kopię aktualnej, opłaconej polisy OC.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą ww. dokumentów lub dokumenty załączone nie będą potwierdzały spełnienia postanowionego warunku, zostanie on wezwany do ich uzupełnienia pod rygorem wykluczenia z prowadzonego postępowania.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia powyższego zamówienia bez podania przyczyn i bez zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty.

Załączniki:
Załącznik 1 – Dokumentacja projektowa (katalog archiwum ZIP)
       – plik: PB-PW-WENT-MDK-rzut-piwnice – w wersji JPG  (w przypadku problemu z otwarciem oryginału)
       – plik: E-02-A3 – w wersji JPG (w przypadku problemu z otwarciem oryginału)
Załącznik 2 – Wzór umowy
Załącznik 3 – Formularz ofertowy
Załącznik 4 – Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Załącznik Nr 5 – Wykaz wykonanych robót budowlanych
Zapytanie ofertowe wersja doc.

Katowice_Tablica_BOK_wariantA_02_realizowany_20x40cm_vHiRes-001