Deklaracja dostępności strony internetowej MDK Bogucice-Zawodzie

Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie w Katowicach.

Miejski Dom Kultury Bogucice-Zawodzie w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MDK Bogucice-Zawodzie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część materiałów wizualnych (szczególnie sprzed momentu wejścia w życie ustawy) nie posiada opisów
 • brak napisów w filmach
 • cześć dokumentów nie posiada wersji tekstowych (dotyczy szczególnie dokumentów publikowanych jako skany w pdf)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-04
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-11-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Nigbor.
 • E-mail: aleksandra.nigbor@mdkbogucice-zawodzie.pl
 • Telefon: (32) 203 05 17

Opis procedury wnioskowo-skargowej.
Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektork Miejskiego Domu Kultury
 • Adres: ul. Markiefki 44a
  40-213 Katowice
 • E-mail: dyrektor@mdkbogucice-zawodzie.pl
 • Telefon: (32) 203 05 17

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dział Bogucice, ul. Mariefki 44a

Wejście główne znajduje się na poziomie chodnika. Korytarze w strefach dostępnych dla klientów są szerokie, brak progów.
Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Dostępna jest duża winda.

Dział Zawodzie, ul. Marcinkiewicza 13a

Przy wejściu głównym znajduje się rozkładany podjazd dla wózków inwalidzkich (wymaga poproszenia o pomoc). Schody na piętro wyposażone są w schodołaz. Zarówno na parterze (przy Sali widowiskowej) jak i na piętrze (przy biurach) znajdują się toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Parkingi

Przy obydwu działach znajdują się parkingi: na Zawodziu bez oznakowanych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, w Bogucicach wyznaczone są dwa miejsca. W budynku działu „Bogucice” jest możliwość podjechania pod samo wejście główne.

Pies asystujący i tłumacz języka migowego

Do obydwu działów można wejść z psem asystującym.

Aktualnie brak możliwości ze skorzystania pomocy tłumacza języka migowego.